fbpx

Iași, 13 decembrie 2021 – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (Romania) alături de partenerii săi instituționali Universitatea Masaryk (Cehia) și Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (Slovacia) anunță finalizarea proiectului CLEVER (Erasmus + Programme – Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-Based Learning and Virtual Cases to Foster Critical Thinking Skills of Students, CLEVER).

Proiectul face parte dintr-o serie de proiecte Erasmus+ și a fost implementat ca parte dintr-un efort susținut al UMF Iași pentru a oferi resurse educaționale și a antrena, deopotrivă, cadrele didactice și studenții într-un proces de instruire de calitate. Echipa de proiect UMF Iași a dezvoltat pentru acest proiect 24 de VPC (Virtual Patient Case) în 12 specialități clinice: chirurgie vasculară, medicină de urgență, chirurgie cardiacă, cardiologie, chirurgie generală, ortopedie, pediatrie, oftalmologie, dermatologie, semiologie medicală și chirurgicală. VPC au fost create în linie cu conținutul disciplinelor de studiu aferente anilor III, IV și V.

Proiectul CLEVER face parte dintr-o „triadă” alături de proiectele „Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME)” prin care au fost pilotate tehnici de structurare a curriculumului pe platforma software „EduPortfolio” dezvoltat de Masaryk University din Brno în parteneriat cu universitățile Pavol Jozef Šafárik University din Košice, University of Augsburg, Jagiellonian University Krakow și „Problem-based and team-based learning strategies in the education of biomedical and natural sciences (TELSON)” prin care au fost evaluate rezultatele sesiunilor Team-based Learning (TBL) și „Problem-based Learning (PBL) în parteneriat cu Masaryk University din Brno și St. George’s University of London. Obiectivul acestor trei proiecte a fost acela de a evalua impactul în rândul studenților și al profesorilor al celor trei ingrediente esențiale ale unui învățămînt medical modern – utilizarea TIC, repectiv formalizarea curriculumului și crearea de pacienți virtuali care sunt folosiți ca „material didactic” în timpul sesiunilor TBL și PBL.

Instruirea medicală, precum și practicarea ulterioară a profesiei, presupune dobândirea unui set de aptitudini și cunoștințe, dar la fel de importantă este capacitatea de interconectare a cunoștințelor și aptitudinilor specifice. Dată fiind importanța actului medical și bunăstarea pacientului, este necesar ca în practica clinică exercițiul sintezei de informații distincte să fie bine antrenat încă din timpul facultății. Fiecare caz particular, fiecare pacient istoricul său medical, este analizat în mediul clinic cu abilități cognitive complexe, pentru dobândirea cărora procesul de învățare din timpul facultății trebuie să fie inovativ și diferit de învățarea tradițională, de tip memorizare mecanică.

Obiectivele proiectului CLEVER

Obiectivele principale ale proiectului au fost urmărite de-a lungul implementării CLEVER prin antrenarea cursanților în activitățile specifice; între acestea pot fi enumerate: 1) transferul de know-how și principii de bună practică de la instituțiile care au experiență și au înregistrat succes în implementarea stilurilor alternative de învățare în medicină; 2) să fie elaborate ghiduri (metodologice și didactice) pentru utilizarea adecvată pe viitor a cazurilor virtuale și a sesiunilor de învățare bazate pe acestea, cu scopul dezvoltării raționamentului clinic și a gândirii critice; 3) să implementeze o platformă IT pentru crearea, revizuirea și redarea cazurilor virtuale; 4) îmbogățirea programei existente cu seturi noi de cazuri virtuale la instituțiile partenere; 5) evaluarea răspunsului studenților și al cadrelor didactice la metode de instruire inovatoare și schimbarea obiceiurilor de predare și învățare; 6) conectarea la rețelele educaționale regionale existente – ROEDUNET* și MEFANET** – și la grupuri de lucru sau proiecte europene similare; 7) dezvoltarea competențelor digitale și a celor lingvistice.

În rezumat, proiectul CLEVER a oferit cursuri de formare clinicienilor și inginerilor de la UMF Iași și universitățile partenere, pentru dobândirea a două seturi de abilități și utilizarea lor în practica de zi cu zi:

(i) proiectarea și crearea interactivă de VPC (Virtual Patient Cases) cu utilizarea platformelor TIC pentru simularea scenariilor clinice;

(ii) îndrumarea și facilitarea sesiunilor CBL (Case Based Learning) structurate cu utilizarea VPC-urilor interactive.

O componentă importantă a proiectului CLEVER este comunicarea rezultatelor și a bunelor practici înregistrate în cursul implementării. Acestea au un impact semnificativ în instruirea medicală clinică și asupra modului de gândire în sfera medicală, respectiv prin utilizarea informațiilor evidence-based în procesul de luare a deciziilor terapeutice.

„Necesitatea unui astfel de proiect aplicat în educația medicală nu are nevoie de niciun argument. În contextul pe care îl traversăm, este cu atât mai clar că avem nevoie de flexibilitate, inovație și responsabilitate pentru educarea viitorilor medici. Contextul de criză profundă a demonstrat că schimbarea este în noi înșine, în modul în care ne adaptăm la provocări și în modul în care ne raportăm la pacienții cu situații din ce în ce mai complexe din punct de vedere clinic. Medicina evoluează rapid și cu astfel de proiecte rămânem excelent conectați la pacient, dar și la realitatea științifică. Și nu în ultimul rând, utilizarea tuturor instrumentelor din IT în aplicații este o obligație a învățământului modern, adecvat timpului nostru.” (Prof. Univ. Rr. Radu Iliescu, Prorector Strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală)

Echipa de implementare a proiectului  Erasmus + Programme – Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-Based Learning and Virtual Cases to Foster Critical Thinking Skills of Students, CLEVER a fost condusă de sef lucrari dr. ing. Adrian Ciureanu și compusă din Conf. dr. ing. Mihaela Moscalu, Conf. dr. Gabriela Ștefănescu, Conf. dr. Mihaela-Dana Turliuc, As. univ. dr. Georgiana Emanuela Gîlcă Blanariu, As. univ.dr. Bogdan Iliescu , Conf. dr. Ionuț Nistor si Conf. dr. Bogdan Stoica.

Direcție strategică în învățământul medical la UMF Iași

Strategia de modernizare a învățământului medical de la UMF Iași a fost inițiată în 2016, cu scopul poziționării Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” pe cel mai bun loc în lista celor mai moderne instituții de învățământ medical din România.

Calitatea învățământului medical în centrele educaționale de prestigiu din țările dezvoltate ale lumii a fost îmbunătățită semnificativ în ultimii ani prin utilizarea simulatoarelor medicale și a unor metode moderne de învățare avînd ca scop antrenarea abilităților studenților de a lua decizii prin exersarea pe realitate virtuală și inteligență artificială, ca cele pe care astăzi le au la dispoziție studenții mediciniști de la Iași.

Pentru mai multe informații

Șef Lucrări Dr. Adrian Ciureanu adrian.ciureanu@umfiasi.ro

Informații suplimentare proiect BCIME

Proiectul BCIME, parte din triada proiectelor implementate alături de CLEVER,  furnizează ghiduri cuprinzătoare care (i) să acoperă cele mai bune practici în domeniul managementului curricular specific instruirii în domeniul medicalal şi care (ii) servesc drept punct de plecare pentru proiectanții şi managerii de curriculum proprii diferitelor programe de studii medicale din instituțiile europene.

Grupurile țintă care urmează să fie abordate de proiect includ, dar nu se limitează la: manageri ai universităților / facultăților medicale din instituțiile participante; proiectanții de programe de învățământ care respectă cerințele instituționale; managerii programelor individuale de studiu; profesori ai anumitor cursuri implicate în educarea programelor de studii medicale; studenții care beneficiază de proiectarea curriculară optimă; alte instituții care vor putea utiliza rezultatele proiectului, inclusiv linii directoare și platforma de gestionare a curriculumului.

BCIME va oferi un cadru coerent și cuprinzător care să cuprindă toate instrumentele necesare pentru gestionarea ușoară și intuitivă a curriculumului. Componentele BCIME care definesc descrierea sistematică a metadatelor curriculare sunt următoarele: ghidurile pentru proiectarea curriculumului bazat pe rezultate; platforma web de gestionare a curriculumului care este conformă cu standardele internaționale pentru schimbul de date curriculare şi care permite compararea și cercetarea educațională; cele mai bune practici pentru validarea structurii curriculumului.

Toți partenerii din acest proiect (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia; Masaryk University, Brno, Czech Republic; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi, Romania, University of Augsburg, Germany; Jagiellonian University, Krakow, Poland) își vor folosi competenţele instituționale şi bazele individuale de cunoștințe și abilități pentru a coopera la proiectarea uniformă a standardelor și metodologiilor specifice platformei web. Această cooperare transnațională va duce la o soluție aplicabilă și acceptabilă nu numai în educația medicală, ci și în orice alte ramuri fără restricții regionale și/sau lingvistice.

Răspunderea pentru întregul conținut și toate analizele, ideile și opiniile exprimate, în integralitatea lor, în articolele publicate pe platforma em360.ro revin în exclusivitate autorilor semnatari și nu implică platforma em360, ONG Big Dream Media, sau SC PhotoMedia Em360 Srl în niciun fel.
Share.

Comentariul tau